Hai Jin
IEEE Fellow
Huazhong Univ.of Sci. and Tech.
Haibin Kan
Fudan University
Zhihong Tian
Guangzhou University